Фирма „МАРИЦАТЕК“ АД сключи договор на 19.09.2016г. и започна изпълнението на проект по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.


Настоящият проект BG05M9OP001-1.003-0636-C01 "Нови работни места и устойчива заетост в МАРИЦАТЕК АД" има за цел: „Да се създадат нови работни места за устойчива заетост, обучение и професионална реализация за безработни/неактивни лица в областта на производство на тъкани в МАРИЦАТЕК АД".
Специфични цели на проекта са:
1. "Да се създадат и оборудват 10 нови работни места за осигуряване на качествен трудов процес за наетите лица";
2. "Да се създадат условия за ефективна трудова дейност и да се осигури устойчива заетост на наетите лица за продължителен период от време";
3. "Да се предостави възможност за обучение и придобиване на квалификация на новонаетите лица за ефективно професионално развитие в МАРИЦАТЕК АД."
Дейностите, които са заложени в настоящия проект и ще допринесат за реализиране на поставените цели са следните:
Дейност 1: Управление, организация и контрол на проекта и планираните дейности;
Дейност 2: Реализиране на дейности по публичност и визуализация на проекта;
Дейност 3: Осигуряване на оборудване и обзавеждане на новите работни места в „МАРИЦАТЕК“ АД;
Дейност 4: Подбор и избор на 10 безработни лица за новите работни места в „МАРИЦАТЕК“ АД;
Дейност 5: Осигуряване на устойчива заетост на ново наетите лица в „МАРИЦАТЕК“ АД;
Дейност 6: Провеждане на обучение за придобиване на професионална квалификация на наетите кадри.
Реализирането на заложените дейности и постигане на поставените цели ще създаде възможност за устойчива заетост на 10 безработни лица от целевата група за минимум 12 месеца във фирма за производство на текстил и тъкани в град Пловдив.
Длъжностите, на които ще бъдат назначени новите служители, са следните: Тъкач; Скробвач; Секционен майстор и Машинен оператор боядисване на влакна, текстил и текстилни изделия. Новонаетите лица ще бъдат обучени по професия "Оператор в текстилно производство". Ще бъде осигурено ново техническо оборудване и обзавеждане, според нуждите на всяко ново работно място.
Основният фокус ще бъде върху безработни младежи до 29 годишна възраст, безработни/ неактивни лица над 54 годишна възраст и/или трайно безработни/неактивни лица от град Пловдив и региона.


Обща стойност на проекта 108 064.92 лева
Финансиране от ЕС
ЕСФ - 91 855.18 лева
Национално финансиране - 16 209.74 лева